Sukuseura

Tilinumero jäsenmaksua varten


Saaja: Räihän sukuseura RY 

Tilinumero: FI93 5612 1120 7168 47

BIC/SWIFT: OKOYFIHH 

Jäsenmaksu: 30 euroa 

Muista syöttää tekstikenttään vähintään nimesi ja osoitteesi, mutta mielellään
myös sähköpostiosoitteesi. Sen avulla voimme viestiä tehokkaammin.

HISTORIA


Räihän sukuseuran perustava kokous pidettiin 16.3.1985. Kokouksessa Joutsenon kansanopistolla oli noin 100 Räihän suvun jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Räihä Nuijamaalta.

Varsinainen koko maata käsittävä enimmäinen kokoontuminen tapahtui Lahdessa 4.10.1996. Tällöin päätettiin myös rekisteröinnistä.

Räihän sukuseuran puheenjohtajina ovat toimineet

 • 1985 - 1986 Erkki Räihä
 • 1986 - 1992 Eila Räihä
 • 1992 - 1995 Sirkka Väistö
 • 1995 - 1998 Olavi Karjalainen
 • 1998 - 2001 Valma Yli-Vakkuri
 • 2001 - 2013 Saila Räihä
 • 2013 - 2022 Osmo Räihä
 • 2022 -         Kari-Jouko Räihä

Sukuseuran ensimmäisen logon suunnitteli Terho Ovaska.

Sukuseuralla on myös oma postimerkki jonka on suunnitellut Aino Vuori.

Sukuseuran uusi logo otettiin käyttöön 2013. Sen suunnitteli Matti Räihä ja se on myös rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa.

 

SUKUSEURAN SÄÄNNÖT


RÄIHÄN SUKUSEURA RY. nimisen yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Räihän sukuseura ry ja sen kotipaikka on Lahti

2. Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää Räihän suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää suvun jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta.

3. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 •  järjestää suku- ja muita kokouksia sekä tilaisuuksia, joissa suvun jäsenet voivat tutustua toisiinsa.
 • kerää, luetteloi ja tallentaa sukua koskevaa asiakirja- yms. aineistoa
 • hoitaa sukututkimusta ja -luettelointia sekä pitää sukukirjaa suvun jäsenistä
 • jakaa stipendejä opinto- ja tutkimustyötä varten
 • toimii sukukokoelmien ja -muistomerkkien aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi

4. Yhdistyksen jäseneksi voi päästä Räihän sukuun kuuluva tai muuten sukuseuran tarkoituksen edistämiseksi kiinnostunut henkilö, yhteisö tai säätiö. Jäsenet hyväksyy hallitus. Varsinainen sukukokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai -puheenjohtajaksi yhdistyksen tarkoitusta erityisen ansiokkaasti edistäneen jäsenen.

5. Jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää varsinainen sukukokous. Hallitus voi kuitenkin harkintansa mukaan sairauden, työttömyyden, asevelvollisuudentai muun vastaavan syyn vuoksi vapauttaa jäsenen tämän hakemuksesta jäsenmaksun suorittamisesta.

6. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon jokainen yhdistyksen äänioikeutettu jäsen on vaalikelpoinen. Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä vähintään viisi ja enintään yhdeksän muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi kestää varsinaisen sukukokouksen päättymiseen.Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä joiden joukossa on oltava joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus valitsee ensisijaisesti keskuudestaan yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan. Tarvittaessa voidaaan näitä tehtäviä hoitamaan kutsua hallitukseen kuulumaton yhdistyksen jäsen. Hallitus voi lisäksi asettaa avukseen valiokuntia hoitamaan määräämiään tehtäviä.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen, sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan allekirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.Tilintarkastajien on annettava lausunto yhdistyksen tilien ja hallinnon hoidosta hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun aikana.

9. Yhdistyksen varsinainen kokous, jota kutsutaan varsinaiseksi sukukokoukseksi, pidetään hallituksen määräämänä aikana ja paikassa joka kolmas vuosi elokuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli yhdistyksen kokous on niin päättänyt tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai tilintarkastajat lausunnossaan sitä edellyttävät tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

10. Yhdistyksen varsinainen kokous tai ylimääräinen kokous kutsutaan koolle lähettämällä siitä yhdistyksen jäsenille kirjallinen kutsu heidän jäsenluetteloon ilmoittamalla osoitteeella. Kutsu on postitettava vähintää seitsemän päivää ennen kokousta.

11. Varsinaisessa sukukokouksessa:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. esitetään hallituksen kertomukset yhdistyksen toiminnasta, tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot niiltä tilikausilta, joita ei ole varsinaisessa sukukokouksessa käsitelty.
 4. hyväksytään kertomukset ja vahvistetaan tilinpäätökset, tai päätetään muista toimenpiteistä joihin nämä mahdollisesta antavat aihetta
 5. vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen saakka.
 6. käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen saakka.
 7. päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavien palkkioiden suuruus ja korvausten perusteet.
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet. Valinnassa on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä siihen, että hallituksen jäsenet valitaan suvun eri haaroista ja maan eri alueilta.
 9. valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat.
 10. käsitellään muut hallituksen varsianiselle sukukokoukselle esittämät asiat.
 11. käsitellään yhdistyksen jäsenten varsinaisessa sukukokouksessa kirjallisesti käsiteltäväksi ilmoittamat asiat jotka ovat tulleet hallituksen tietoon niin ajoissa, että ne on voitu sisällyttää kokouskutsuun.

Varsinaisen sukukokouksen yhteydessä olevan mahdollisesti muun ohjelman on liityttävä hallituksen sopivaksi harkitsemalla tavalla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

12. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yhtäläinen äänioikeus. Muussa kuin henkilövalinnassa on äänestys avoin, ellei kokous päätä käytettäväksi suljettua lippuäänestystä.

Yhdistyksen kokouksen samoin kuin hallituksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee muutoin kokouksen puheenjohtajan kanta, mutta henkilövalinnat ratkaistaan arpomalla.

13. Päätös yhdistyksen purkamisesta tai sen toiminnan lopettamisesta voidaan tehdä vain varsinaisessa sukukokouksessa.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön tai muun yhdistyksen taloudellisiin oloihin nähden arvokkaan omaisuuden hankkimisesta, luovuttamisesta tai kiinnittämisestä, tai muusta vastaavasta oikeustoimesta on tehtävä varsinaisessa sukukokouksessa tai yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa.

Tässä kohdassa tarkoitettu päätös tulee voimaan vain mikäli kokouskutsussa on ollut asiasta nimenomainen selostus, sekä päätöstä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

14. Mikäli yhdistys päätetään purkaa, on viimeisessä varsinaisessa sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen jäljellä olevien varojen käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. Ellei muuta päätöstä tehdä, siirtyvät yhdistyksen varat Suomen Sukututkimusseura - Geneologista Samfundet i Finland ry:lle tai sitä vastaavalle sukututkimusta tai sukuseuratoimintaa edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

15. Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole toisin määrätty on noudatettava voimassa olevaa yhdistyslakia.

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste.pdf (99 kB)
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation eli GDPR:n) mukainen kuvaus henkilötietojen käsittelystä.